Servicii consulare

Înscrierea documentelor emise de autorităţile străine

MPORTANT: Conform art.41 alin.(3) din Legea nr.119/1996, republicată în 2012, "Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază domiciliază".

Din motivele expuse mai sus, orice alte documente româneşti, care se emit în baza prezentării certificatelor de stare civilă (ex.: cărţi de identitate, paşapoarte), nu pot fi procesate decât dacă faptele de stare civilă petrecute în străinătate au fost întregistrate mai întâi în România şi există certificate româneşti pentru acestea.

Există două situaţii concrete de înregistrare a certificatelor străine: transcrierea şi înscrierea.

Transcriere este atunci când titularul certificatului se adresează Primăriei de ultim domiciliu din România sau, dacă nu a existat un domiciliu anterior în România (cazul persoanelor care au redobândit cetăţenia română), Primăriei sectorului 1 Bucureşti.

Înscriere este atunci când titularul certificatului se adresează unei misiuni diplomatice sau oficiu consular (de carieră, nu onorific) din aceeaşi ţară în care a avut loc fapta de stare civilă. NOTĂ: Din acest motiv nu se pot înscrie fapte de stare civilă petrecute într-o ţară la o misiune a României din altă ţară.

Ca o observaţie generală, transcrierea/înscrierea poate fi solicitată direct de titular (sau de părintele acestuia, cetăţean român, dacă titularul este minor) sau prin împuternicit, cu procură specială.

În completare, trebuie menţionat faptul că divorţul şi schimbarea de nume/prenume sunt şi ele fapte de stare civilă, dar acestea au alt regim de înregistrare în România:

- divorţurile pronunţate în străinătate trebuie recunoscute prin tribunalul de pe raza ultimului domiciliu din România (dacă nu a existat, este competent Tribunalul Bucureşti);

- căsătoriile încheiate în străinătate, care au fost desfăcute prin divorț/deces tot în străinătate, se înregistrează ca mențiuni pe marginea actului de naștere, deținut de Primăria unde a fost înregistrată nașterea;

- schimbările de scriere a numelui sau prenumelui, operate de autorităţile străine în documentele emise de acestea, se înscriu ca menţiuni pe marginea actului de naştere, deţinut de Primăria unde a fost înregistrată naşterea (şi apoi şi în alte certificate, cum ar fi cel de căsătorie, după caz).

Cererea de transcriere se adresează serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia are domiciliul / a avut ultimul domiciliu în România solicitantul. Persoanele care nu au avut domiciliul în România, pot depune cererea la Primăria Sectorului 1 Bucureşti.

Cererea poate fi formulată personal sau prin reprezentant împuternicit cu procură specială, autentificată de un notar public din România, de o misiune diplomatică / oficiu consular al României din străinătate sau de un notar public străin; procurile autentificate de notarii publici americani trebuie să fie certificate cu Apostila de secretarul de stat competent; detalii privind procedura obţinerii Apostilei sunt disponibile la urmatorul link: Certificarea documentelor cu Apostila prevăzută de Convenţia de la Haga

Minorii în vârsta de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care parinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi, după caz, de următoarele documente:

a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi, după caz, de căsătorie ale soţilor / părinţilor / persoanei decedate; fotocopii ale actului de  identitate sau paşaportului, după caz;

c) declaraţie notarială cu privire la numele purtat de soţi după căsătorie, în situaţia în care, în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

d) declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, privind domiciliul minorului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;

e) declaraţie din partea titularului actului sau a reprezentantului legal, că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.

Actele străine prezentate de solicitanţi trebuie certificate cu Apostila, conform Convenţiei de la Haga, şi vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română și apostilată. Detalii despre procedura obţinerii Apostilei sunt disponibile la următorul link: Certificarea documentelor cu Apostila prevăzută de Convenţia de la Haga.

În cazul în care titularul certificatului sau extrasului de stare civilă ce urmează a fi transcris nu este în posesia niciunui document cu care să facă dovada cetăţeniei române se efectuează verificări la Direcţia Generală de Paşapoarte.

În situatia în care se stabileste că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.

 

NOU!

De la data de 21.01.2018 a intrat în vigoare Legea nr.14/2018, care modifică Legea nr.119/1996, republicată, în sensul că, pentru persoanele care au dobândit sau redobândit cetăţenia română, înscrierea faptelor de stare civilă petrecute în SUA se va face în străinătate NUMAI la misiunea care are în jurisdicţia sa statul în care a avut loc fapta (nu cel în care locuieşte în prezent solicitantul!). Sistemul SIMISC indică acest lucru prin menţionarea misiunii competente, după ce introduceţi "locul faptei de stare civilă" în "detalii cerere".

  Programul Consulatului General al României la Chicago în contextul alegerilor prezidențiale (turul II)

  20.11.2019

  Vă informăm că, în contextul organizării turului al II-lea al alegerilor pentru Președintele României, nu se vor putea face programări …

  Lista secțiilor de votare care vor fi organizate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

  12.11.2019

  Lista sediilor secțiilor de votare care vor fi organizate la Alegerile Prezidențiale din 2019 pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, aprobate …

  Programul Consulatului General al României la Chicago în contextul alegerilor prezidențiale (turul I)

  05.11.2019

  Vă informăm că, în contextul organizării turului I al alegerilor pentru Președintele României, nu se vor putea face programări pentru…

  Ghidul alegătorului român la secțiile de votare din străinătate

  15.10.2019

  Pentru a veni în sprijinul informării cetățenilor români cu privire la exercitarea dreptului de vot pentru alegerea Președintelui României,…